Christmas decorations Styrofoam

Oskar Styrofoam

oskar.styropian3d
Oskar styropianowy

Oskar Styrofoam

 

Christmas decoration – baubles styrofoam

Styrofoam balls

 

Christmas decoration – star

gwiazda styropianowa
gwiazda styropianowa

star styrofoam

 

Christmas decoration – host

Hostia ze styropianu.

Host of polystyrene.